Відділ аспірантури та докторантури

 

На базі Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки – провідного науково-дослідного  центру  економічного спрямування у структурі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,  функціонує аспірантура та докторантура, метою якої є підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Рішенням вченої ради ДНДІІМЕ від 14.07.2016 р. (Протокол № 1)  визначено перелік галузей знань та спеціальностей, за якими буде здійснюватись підготовка докторів філософії та докторів наук у Державному науково-дослідному інституті інформатизації та моделювання економіки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України за № 266 від 29.04.2015 року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», починаючи з 2016 року :

Галузь знань Спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування

       Усі наукові спеціальності, за якими здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації, забезпечуються високопрофесійним науковим і науково-педагогічним потенціалом, сучасною науково-дослідною, експериментальною та матеріально-технічною базами, підкріплені науковими школами та науковими дослідженнями. Сучасний рівень фахової та наукової підготовки докторантів і аспірантів здійснюють 14 докторів наук та 5 кандидатів наук.

Тематика  дисертаційних робіт докторантів та аспірантів спрямована на вирішення проблем економічного аналізу, моделювання та прогнозування сценаріїв економічного розвитку країн, галузей та видів економічної діяльності, управління публічними і місцевими фінансами, функціонування фінансових ринків та ринків фінансових послуг, діяльності інститутів банківської системи та небанківських фінансових установ тощо.

Витяг з наказу: завантажити

Положення про Приймальну комісію до аспірантури  Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки завантажити.

Правила прийому до аспірантури Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки  (ДНДІІМЕ)  для здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2022 році завантажити.

Правила прийому до докторантури у 2020 році  завантажити

Програма втупного іспиту зі спеціальності 051 «Економіка» завантажити.

Програма  вступного іспиту зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» завантажити.

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної (англійської)  мови завантажити.

Корисні посилання

  • Закон України «Про вищу освіту» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015року  № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248149695
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-mentu-z-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi
  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017  № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n13