Відділ аспірантури та докторантури

 

На базі Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки - провідного науково-дослідного  центру  економічного спрямування у структурі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України,  функціонує аспірантура та докторантура, метою якої є підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Рішенням вченої ради ДНДІІМЕ від 14.07.2016 р. (Протокол № 1)  визначено перелік галузей знань та спеціальностей, за якими буде здійснюватись підготовка докторів філософії та докторів наук у Державному науково-дослідному інституті інформатизації та моделювання економіки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України за № 266 від 29.04.2015 року «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», починаючи з 2016 року :

Галузь знань Спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

 

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська

Справа, страхування та

фондовий ринок

       Усі наукові спеціальності, за якими здійснюється підготовка кадрів вищої кваліфікації, забезпечуються високопрофесійним науковим і науково-педагогічним потенціалом, сучасною науково-дослідною, експериментальною та матеріально-технічною базами, підкріплені науковими школами та науковими дослідженнями. Сучасний рівень фахової та наукової підготовки докторантів і аспірантів здійснюють 14 докторів наук та 5 кандидатів наук.

Тематика  дисертаційних робіт докторантів та аспірантів спрямована на вирішення проблем економічного аналізу, моделювання та прогнозування сценаріїв економічного розвитку країн, галузей та видів економічної діяльності, управління публічними і місцевими фінансами, функціонування фінансових ринків та ринків фінансових послуг, діяльності інститутів банківської системи та небанківських фінансових установ тощо.


Документи Інституту

Витяг з наказузавантажити

Положення про Приймальну комісію до аспірантури  Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки завантажити.

Правила прийому до аспірантури Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки  (ДНДІІМЕ)  для здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2023 році  завантажити

Правила прийому до аспірантури Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки  (ДНДІІМЕ)  для здобуття наукового ступеня доктора філософії у 2022 році завантажити.

Правила прийому до докторантури у 2020 році  завантажити

Програма вступного іспиту зі спеціальності 051 «Економіка» завантажити

Освітньо-наукова програма  зі спеціальності 051 «Економіка» завантажити

Програма  вступного іспиту зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» завантажити.

Освітньо-наукова програма  зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» завантажити

Програма вступного іспиту до аспірантури з іноземної (англійської)  мови завантажити.

Зараховані до аспірантури у 2019 році  завантажити

Ліцензія на надання освітніх послуг: завантажити

Додаток витягу з наказузавантажити

Витяг з EDBO: завантажити

Перелік документів необхідних для вступу в аспірантуру: завантажити

Вартість навчання: завантажити 

Реквізити: завантажити

Навчальний план по спеціальності 051: завантажити

Навчальний план по спеціальності 072: завантажити

Положення про підготовку здобувачів  завантажити

Робочі навчальні програми по спеціальності 051: завантажити

Робочі навчальні програми по спеціальності 072: завантажити

Матеріально-технічне забезпечення: завантажити

Розклад навчання: завантажити

Рада молодих науковців і аспірантів: завантажити

Академічна доброчесність: завантажити 

Скринька довіри: адреса скриньки довіри infodnd@ukr.net


Нормативні документи

  • Закон України «Про вищу освіту» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах) https://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-%D0%BF
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 року № 309 «Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів» https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015року  № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248149695
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567 «Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів» https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії» https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-mentu-z-prisudzhennya-stupenya-doktora-filosofiyi
  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2017  № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» https://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#n13
  • Закон України «Про освіту» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text
  • Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text
  • Закон України « Про наукову і науково-технічну експертизу»
  • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80#Text
  • Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження переліку галузі знань і
  • спеціальностей , за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти від 19 квітня
  • 2015 року «https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text
  • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на
  • здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» від 23.09.2019 № 1220
  • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19#Text
  • Постанова Кабінету Міністрів України « Питання стипендіального забезпечення»
  • від 12 липня 2004 р. № 882 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/882-2004-%D0%BF#Text
  • Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання діяльності Національного агентства із
  • забезпечення якості вищої освіти» від 27 липня 2016 р. № 567
  • https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2016-%D0%BF#Text